دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93

اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد | ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد | منابع دکتری 94 | دکتری 1394

منابع دکتری دانشگاه آزاد 93

منابع دکتری آزاد کشاورزی ۹۳- جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی
50205 منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی
50206 منابع دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی)
50207 منابع دکتری آزاد اصلاح نباتات
50208 منابع دکتری آزاد زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)
50209 منابع دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی
50214 منابع دکتری آزاد توسعه کشاورزی
50217 منابع دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک (خاک شناسی)
50218 منابع دکتری آزاد پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک (خاک شناسی)
50219 منابع دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک (خاکشناسی)
50228 منابع دکتری آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (خاکشناسی)
50220 منابع دکتری آزاد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
50221 منابع دکتری آزاد میوه کاری (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه)
50222 منابع دکتری آزاد سبزیکاری (بسته آموزشی علوم باغبانی)
50223 منابع دکتری آزاد گیاهان زینتی (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی)
50227 منابع دکتری آزاد سازه های آبی
50231 منابع دکتری آزاد علوم جنگل (بسته آموزشی جنگلداری)
50234 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع چوب (چوب)
50235 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی - کلیه گرایش ها
50236 منابع دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری)
50304 منابع دکتری آزاد آبیاری و زهکشی
50310 منابع دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی
50313 منابع دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
50334 منابع دکتری آزاد مهندسی منابع آب
50335 منابع دکتری آزاد تغذیه دام (علوم دامی)
50336 منابع دکتری آزاد اصلاح نژاد دام (علوم دامی)
50407 منابع دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی (علوم و صنایع غذایی)
50507 منابع دکتری آزاد پرورش و تکثیر آبزیان (شیلات)
50508 منابع دکتری آزاد محیط زیست (محیط زیست منابع طبیعی)
50517 منابع دکتری آزاد علوم مرتع (مرتعداری)
50607 منابع دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی

منابع کنکور دکتری گروه فنی و مهندسی - دکتری مهندسی
منابع آزمون دکتری مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای- مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی معدن دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اتوماسیون دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی و مدیریت تولید دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل و سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه علوم انسانی - دکتری انسانی
منابع آزمون دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای شناسی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه علم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- مسائل ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری کلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه علوم پایه - دکتری علوم پایه
منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میکروبیولوژِی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جانوری - تکوینی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جانوران دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بوم شناسی دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی پترولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی معدنی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- هندسه- توپولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- آنالیز دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- جبر دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه دامپزشکی - دکتری دامپزشکی
منابع آزمون دکتری دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه زبان - دکتری زبان
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه تربیت بدنی - دکتری ورزش
منابع آزمون دکتری آزاد رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه هنر و معماری - دکتری هنر
منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی

معتبرترين جزوات آمادگي آزمون دكتری تخصصی :
منابع کنکور دکتری سراسری نیمه متمرکز
منابع دکترای سراسری گروه علوم انسانی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم انسانی
منابع دکترای سراسری علوم پایه - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پایه
منابع دکترای سراسری فنی و مهندسی - منابع آزمون دکتری سراسری فنی و مهندسی
منابع دکترای سراسری هنر - منابع آزمون دکتری سراسری هنر
منابع دکترای سراسری کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکترای سراسری دامپزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری دامپزشکی
منابع دکترای سراسری علوم پزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پزشکی
منابع دکترای سراسری زبان - منابع آزمون دکتری سراسری زبان
منابع دکترای سراسری تربیت بدنی - منابع آزمون دکتری سراسری تربیت بدنی

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد - کلیه رشته ها
نمونه سوالات آزمون دکتری از اولین آزمون تا آخرین آزمون
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه آزاد اسلامی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۱ {وارد بازار نشده است}
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۰
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۹
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۸
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۷ و ماقبل
۱۰ دوره سوالات آزمون های دکتری تخصصی برگزار شده از سال ۸۱ الی ۹۰
سوالات دکتری آزاد 92 را ۴۸ ساعت بعد از برگزاری آزمون دکتری سال 92 از همین سایت میتوانید خرید نمایید.

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه سراسری - کلیه رشته ها
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه سراسری
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۰ (سوالات زبان +سوالات استعداد تحصیلی) ۲۹۰۰ تومان با ایمیل
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۱ (سوالات زبان+استعداد+دروس تخصصی) ۴۸۰۰ تومان با ایمیل
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۲ (سوالات زبان+استعداد+دروس تخصصی) ۴۸۰۰ تومان با ایمیل
- در کنکور سال ۹۱ منابع آزمون کلا تغییر نمود و در نتیجه سوالات دروس تخصصی آزمون سال ۹۰ بدرد نمیخورد،فقط سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی قابل استفاده میباشد.

برترین و معتبرترین جزوات دکتری (Phd) کشاورزی | جزوات دکتری (Phd) منابع طبیعی از ما بخواهید.

منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ -سراسری ۹۳
۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: منابع دکتری آزاد, منابع دکتری آزاد کشاورزی, منابع دکتری آزاد 93, منابع دکتری آزاد محیط زیست
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم مرداد 1391ساعت 2:56  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93  | 

منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی – دانشگاه آزاد – کد رشته:۲۰۹۱۴

برترین منابع آزمون دکتری اقتصاد

سایت منابع آزمون دکتری برای تمامی مواد امتحانی و سرفصلهای آزمون دکتری علوم اقتصادی ( اقتصاد ایران، زبان تخصصی انگلیسی، اقتصاد کلان، ریاضی، اقتصاد خرد، آمار و اقتصاد سنجی ) نمونه سوالات دانشگاه آزاد دکتری علوم اقتصادی از اولین آزمون تا آخرین آزمون را به همراه جزوات (معمولا با ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده برای هر درس) ، به صورت کاملا مفهومی برای تمامی دروس رشته دکتری علوم اقتصادی گروه علوم انسانی ویژه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ( علوم و تحقیقات ) به داوطلبان ارائه میدهد.

مواد امتحانی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

مواد امتحانی علوم اقتصادی گروه علوم انسانی ضرایب
۱ – اقتصاد ایران ۳
۲ – اقتصاد کلان ۴
۳ – ریاضی ۳
۴ – اقتصاد خرد ۴
۵ – آمار و اقتصاد سنجی ۳
۶- زبان انگلیسی تخصصی اقتصاد ۳

جزوات دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد

جزوات و منابع آزمون ورودی دکتری تخصصی (PHD) دانشگاه آزاد رشته علوم اقتصادی
جزوه های دکترای (پی اچ دی ) علوم اقتصادی
بهترین منابع دکتری علوم انسانی رشته دکتری علوم اقتصادی
بهترین جزوات دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه زبان انگلیسی عمومی تحصیلات تکمیلی
جزوه زبان تخصصی علوم اقتصادی
جزوه اقتصاد ایران
جزوه اقتصاد کلان
جزوه نکته و تست اقتصاد کلان
جزوه ریاضی عمومی ۱
جزوه ریاضی عمومی ۲
جزوه اقتصاد خرد
جزوه نکته و تست اقتصاد خرد
جزوه آمار
جزوه آمار رشته های اقتصاد
جزوه اقتصاد سنجی
جزوه اقتصاد سنجی ۱
جزوه اقتصاد سنجی ۲

نام وکد واحد های دانشگاهی : اراک (۱۲۱) ، اصفهان (خوراسگان) (۱۷۵) ، شیراز (۱۶۳) ، علوم و تحقیقات (۱۲۳) ، واحد علوم و تحقیقات کرمان (۲۳۷)

منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ -سراسری ۹۳
۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: برترین منابع آزمون دکتری اقتصاد, جزوات دکتری دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری اقتصاد آزاد, دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 16:29  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93  | 

جزوات تضمینی دکتری رشته جانور شناسی تکوین جانوری آزاد

جزوات تضمینی دکتری رشته جانور شناسی - گرایش تکوین جانوری دانشگاه آزاد
زیست شناسی تکوینی جانوری دکتر کاظم پریور
فیزیولوژی غشا سلولی دکتر عریان
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی دکتر عیدی
جنین شناسی مقایسه ای مهره داران و بی مهرگان دکتر کاظم پریور
بیوسیستماتیک جانوری دکتر پاشایی
گونه و گونه زائی
برای خرید آنلاین یا پرینت شده برروی کاغذ تماس بگیرید

منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ -سراسری ۹۳
۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: فیزیولوژی غشا سلولی دکتر عریان, گرایش تکوین جانوری دانشگاه آزاد, دانشگاه آزاد, جزوات تضمینی دکتری رشته جانور شناسی, جزوات تضمینی دکتری جانور شناسی
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 16:14  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93  | 

جزوات دکتری دانشگاه آزاد

جزوات دکتری دانشگاه آزاد | جزوات دکتری دانشگاه آزاد

دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
منابعدکتری زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
منابع دکتری زیست شناسی- میکروبیولوژی
منابع دکتری ریاضی
دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
منابع دکتری زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
منابع دکتری علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
دکتری علوم باغبانی-گیاهان زینتی
دکتری علوم باغبانی-میوه کاری
منابع دکتری علوم جانوری -تکوین جانوری

 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 94 -سراسری 94
 ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
 Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: جزوات دکتری دانشگاه آزاد, دکتری دانشگاه آزاد, دانشگاه آزاد, برترین منابع کنکور, دکتری دانشگاه آزاد 94
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 16:10  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93  | 

جزوات دکتری دانشگاه آزاد دکتری دانشگاه آزاد 94

جزوات دکتری دانشگاه آزاد - دکتری دانشگاه آزاد 94 - برای تهیه جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور با ما تماس بگیرید .

 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 94 -سراسری 94
 ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
 Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: جزوات دکتری دانشگاه آزاد, دکتری دانشگاه آزاد 94, Free University
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 16:8  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93  | 

بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی 94

بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی 94 | جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی | جزوه های کنکور دکترای آزاد 94
جزوات دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی 94
جزوات دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی
جزوات دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی 94 (ترویج کشاورزی )
جزوات دکتری آزاد اصلاح نباتات 94
جزوات دکتری آزاد زراعت 94 (فیزیولوژی گیاهان زراعی ، اکولوژی گیاهان زراعی )
جزوات دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی 94
جزوات دکتری آزاد توسعه کشاورزی 94
جزوات دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک 94 (خاک شناسی )
جزوات دکتری آزاد پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک 94 (خاک شناسی )
جزوات دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک 94 (خاکشناسی )
جزوات دکتری آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 94 (خاکشناسی )
جزوات دکتری آزاد گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای 94
جزوات دکتری آزاد میوه کاری 94 (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه )
جزوات دکتری آزاد سبزیکاری 94 (بسته آموزشی علوم باغبانی )
جزوات دکتری آزاد گیاهان زینتی 94 (علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی )
جزوات دکتری آزاد سازه های آبی 94
جزوات دکتری آزاد علوم جنگل 94 (بسته آموزشی جنگلداری )
جزوات دکتری آزاد علوم و صنایع چوب 94 (چوب )
جزوات دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی 94 - کلیه گرایش ها
جزوات دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری 94 (آبخیزداری )
جزوات دکتری آزاد آبیاری و زهکشی 94
جزوات دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی 94
جزوات دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی 94
جزوات دکتری آزاد مهندسی منابع آب 94
جزوات دکتری آزاد تغذیه دام 94 (علوم دامی )
جزوات دکتری آزاد اصلاح نژاد دام 94 (علوم دامی )
جزوات دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی 94 (علوم و صنایع غذایی )
جزوات دکتری آزاد پرورش و تکثیر آبزیان 94 (شیلات)
جزوات دکتری آزاد  محیط زیست - آلودگی محیط زیست 94
جزوات دکتری آزاد  محیط زیست - تنوع زیستی 94
جزوات دکتری آزاد  محیط زیست - آمایش محیط زیست 94
جزوات دکتری آزاد علوم مرتع 94 (مرتعداری )
جزوات دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی 94
بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی 94 | جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی | جزوه های کنکور دکترای آزاد 94
 
منابع دکتری آزاد گروه ها و رشته های فنی و مهندسی ، منابع دکتری آزاد علوم پایه , منابع دکتری آزاد علوم انسانی , منابع دکتری آزاد هنر و معماری ، شهرسازی , منابع دکتری آزاد دامپزشکی ... موجود می باشد و می توانید تماس بگیرید و از منابع ،جزوات ،قیمت و نحوه ارسال انها مطلع شوید.
 
وقتی وقتشو داری ، پولشم داری ، چرا دست دست میکنی؟ از همین الان شروع کن
برای دوستانی که وقت کمی برای خواندن دارند پیشنهاداتی داریم.
داوطلب شرکت کننده بغل دستیت توی کنکور از همین امروز شروع کرده ، پس حواست باشه فردا برای شما دیره
همین الان شروع کن تا بتونی روی یکی از صندلی های مدیران آینده کشور بشینی
(گوشی رو بردار تماس بگیر )
 
نحوه ارسال جزوات Jozavat :
بعد واریز وجه بسته کامل یا جزوات بصورت تکی یا گلچینی از ضرایب به درخواست مشتری به دو صورت فایل پی دی اف PDF یا پرینت شده، کپی شده برروی کاغذ ارسال میگردد.مدت زمان ارسال با ایمیل 2 تا 24 ساعت در روز کاری می باشد همچنین مدت زمان ارسال با پست پیشتاز از روز ارسال تا دریافت بین 2 تا 4 روز کاری و با پست سفارشی بین 5 تا 7 روز کاری می باشد.
در ارسال بصورت پی دی اف هزینه ی کمتری پرداخت می نمایید ثانیا هزینه پست سفارشی کمتر از پست پیشتاز می باشد.
 
تخفیفات بسته ها و جزوات دکتری تخصصی Takhfifat :
- برای دانشجویان کمیته امداد ، بهزیستی، جانبازان ، دانشجویان با معدل بالای 18 تخفیفی 8% قائل شده ایم.
- همچنین خرید فقط در روزهای هشتم و شانزدهم و بیست و سوم و سی ام هر ماه شامل 4% تخفیف می باشد.
- دوستانی که بسته های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری نیمه متمرکز را بصورت کامل خریداری می نمایند،" بسته موفقیت در مصاحبه دکتری | ناگفته های مصاحبه دکتری "به ارزش بین 25000 تومان تا 65000 تومان رایگان برای انها ارسال میگردد.برای استفاده از این تخفیف می بایست خریداران بعد از قبولی در آزمون دکتری درخواست خود را با پیامک یا تماس تلفنی به ما اطلاع دهند تا بسته آمادگی مصاحبه دکترا ارسال گردد.
- در ازای ارسال مقالات تخصصی رشته خودتان در خرید جزوات از تخفیف استفاده نمایید.
- در ازای همکاری و همفکری در بخش دروس دانشگاهی از تخفیف استفاده نمایید.
- در صورت درج پست تبلیغاتی "تعیین شده پی اچ دی آزمون " در سایت یا وبلاگ خودتان و دوستانتان از تخفیف 2% استفاده نمایید (فرقی نمی کند وبلاگ یا سایت قدیمی باشد یا در 4 ماه گذشته به قبل ساخته شده باشد ) یا می توانید درصورت درج لینک در قسمت پیوند ،ثبت لینک سایت یا وبلاگ+درج پست تبلیغاتی+بنر تبلیغی 4% تخفیف استفاده نمایید.
- درج پست تبلیغی"تعیین شده توسط پی اچ دی آزمون " در گروه های اجتماعی مثل فیس نما، کلوب،فیس بوک،گوگل پلاس،گروه های یاهو،... از تخفیف 2% استفاده نمایید.
- کمک و همفکری در پاسخ دهی تشریحی به سوالات ارسالی توسط پی اچ دی آزمون از تخفیف 6% استفاده نمایید.
- در صورت درج پست تبلیغاتی "تعیین شده پی اچ دی آزمون " در سایت یا وبلاگ خودتان و دوستانتان نمونه سوالات دکتری رشته خودتان را رایگان دریافت نمایید.(یا دریافت یک جزوه رایگان)
هر دانشجو می تواند با جمع تخفیفات قید شده از تخفیف ویژه ای برای خود استفاده نماید.(فقط جمع تخفیفات درصدی 14% میباشد به عبارتی نخفیف پولی بین 40 تا 52 هزار تومان).
 
درخواست نمایندگی :
برای درخواست نمایندگی پی اچ دی آزمون - منابع دکتری و کارشناسی ارشد با ما تماس بگیرید.
 
درخواست همکاری :
برای همکاری پیشنهادات، روش همکاری ... را به ایمیل PhdAzmoon[at]gmail.com ارسال نمایید.
 
مشاوره ، تدوین ، نگارش ، راهنمایی :
مشاوره ، تدوین ، نگارش ، راهنمایی پروپوزال و پایان نامه با همکاری موسسات معتبر
چاپ کتاب ، چاپ مقالات به کتاب، تبدیل پایان نامه و رساله دانشجوی ، پروژه به کتاب با همکاری موسسات و ناشرین معتبر
مشاوره ، کمک و کارگاه آموزش مقاله نویسی با همکاری موسسات معتبر
مشاوره و کمک به تقویت رزومه اساتید و دانشجویان ، تقویت رزومه (CV) ویژه مصاحبه دکتری با همکاری موسسات معتبر
کمک و مشاوره کارگاه تدوین و نگارش مقاله علمی -ترویجی ، نگارش مقاله علمی -پژوهشی ، نگارش مقاله ISI و ISC با همکاری موسسات معتبر
آمادگی علمی و آموزشی مصاحبه دکترا با برگزاری کارگاه های مصاحبه دکتری با همکاری موسسات معتبر
 
پرداخت آنلاین:
برای پرداخت آنلاین به سایت www.PhdAzmoon.com رفته و سمت راست سایت داخل کادر مبلغ را به ریال نوشته و برروی دکمه زرد رنگ "پرداخت آنلاین" کلیک نموده سپس وارد سایت بانک شده و پرداخت می نمایید، بعد از پرداخت  تماس گرفته یا با ارسال پیامک ، اطلاعات واریزی ، ادرس و کد پستی ، مشخصات درخواست کننده را اعلام می نمایید.
پرداخت آنلاین  شامل 1% تخفیف می باشد ( در خرید بسته بصورت کامل بین 3 تا 4 هزار تومان از مبلغ کسر خواهد شد).
 
نمونه پیامک واریزی (بعد از واریز طبق نمونه زیر به شماره قید شده پیامک نمایید) :
 ۷۲۹۶-۰۹:۴۵-۳۷۲۷۳۳-100000-ملی-آنلاین-حسین توکلی-..............-PhdAzmoon.com
- مبلغ واریز شده ، شماره فیش واریزی یا ارجاع ، ساعت و دقیقه واریز ، ۴ رقم آخر کارتتان ، کدام بانک واریز کردید ملی یا صادرات(اسم بانک) ، اگر آنلاین پرداخت شده بنویسید آنلاین ،نام و نام خانوادگی- شماره تماس همراه - شماره تماس ثابت-سال فارغ التحصیلی- دانشگاه کارشناسی ارشد-آدرس پستی - کد پستی - ادرس ایمیلتان (در آخر پیامک PhdAzmoon.com را نیز بنویسید) را به شماره ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ پیامک نمایید، بعد از پیامک ما با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پرداخت نقدی ; واریز به حساب یا کارت به کارت یا حضوری فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون :
کارت به کارت از طریق کلیه کارتهای عضو سیستم شتاب - نحوه پرداخت آنلاین در همین صفحه توضیح داده شده است.
بانک صادرات
شماره حساب : ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07
 
بانک ملی
شماره حساب : ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: نام و نام خانوادگی سفارش دهنده ،آدرس، کُدپُستی (سفارش دریافت از طریق پست)، آدرس ایمیل معتبر ( سفارش دریافت از طریق ایمیل)، شماره فیش واریزی یا ارجاع، تاریخ و ساعت واریز، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، مبلغ واریزی ، دانشگاه محل تحصیل یا تاریخ و دانشگاه فارغ التحصیلی با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.
 
شماره تماس ها و نحوه خرید نقدی، خرید حضوری محصولات سایت آزمون دکتری :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی 17(لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود رابه شماره 10004000800800 پیامک نمائید.
 
پی اچ دی آزمون با یک دهه سابقه ، پیشرو در ارائه خدمات بهتر به داوطلبین آزمون
واحد پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ، جزوات ، سوالات کنکوری ، سوالات درسی ، سوالات میان ترم ، کتب دانشگاهی و درسی ، مقالات تخصصی ، سی دی های آموزشی ...، در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
تلفن پشتیبانی ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵
 
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها           PhdAzmoon[at]gmail.com 
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com
 
ارسال سوالات و در خواستها به شماره 10004000800800
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع آزمون دکتری تغذیه دام-دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید[آخر پیامک PhdAzmoon.net قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

برچسب‌ها: بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی 94جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامیجزوه های کنکور دکترای آزاد 94منابع دکتری 94جزوات اساتید طراح سوال دکتری


برچسب‌ها: بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی 94, جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی, جزوه های کنکور دکترای آزاد 94, منابع دکتری 94, جزوات اساتید طراح سوال دکتری
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم تیر 1393ساعت 20:12  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93  | 

جزوات دکتری رشته مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی

جزوات و منابع آزمون ورودی دکتری تخصصی (PHD) دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
جزوه های دکترای (پی اچ دی ) مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی PhD Resources 94
بهترین منابع دکتری علوم انسانی رشته دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
بهترین جزوات دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی دانشگاه آزاد - جزوات مدیریت بازرگانی-بازاریابی
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه زبان انگلیسی عمومی تحصیلات تکمیلی
جزوه زبان تخصصی مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
جزوه تئوریهای سازمان
جزوه سازمان و مدیریت
جزوه تئوریهای مدیریت
جزوه رفتارسازمانی
جزوه مدیریت بازاریابی
جزوه اقتصاد
جزوه آمار
جزوه آمار در مدیریت
جزوه روش تحقیق
جزوه روش تحقیق در مدیریت
جزوه مدیریت استراتژیک

منابع، جزوات ،کتب، سوالات آزمون ها طبق آخرین دفترچه کنکور دکتری دانشگاه آزاد ارسال می گردد، در ضمن امکان خرید نمونه سوالات ( دفترچه های سوالات ) و نیز منابع آزمون به صورت انتخابی وجود دارد.

هر درس یا مواد امتحانی شامل یک تا شش جزوه تکمیلی میباشد. ( تحصیلات تکمیلی با پی اچ دی آزمون )

- در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است.

- جزوه های فوق از جزوات اساتید مهم و گاها اساتید طراح سوال این رشته تهیه شده و آماده ارسال برای داوطلبین آزمون دکترا می باشد.

- بیشترین سعی و تلاش بر این بوده که جزوه ها و منابع و کتب مرجع اساتید علوم تحقیقات و دانشگاه آزاد پایتخت و سایر دانشگاههای پذیرنده این رشته به داوطلبین و دانشجویان ارائه شود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net
سایت آزمون دکتری تخصصی شامل جدیدترین اخبار 94-93 -دانلود رایگان سوالات آزمون -دریافت مقالات تخصصی -راه کارهای تحصیلی -تبادل اطلاعات بین داوطلبین )
خبرنامه دکتری :برای عضویت در خبرنامه دکتری تخصصی برروی لینک روبرو کلیک نمایید:عضویت در خبرنامه دکتری

خبرنامه کارشناسی ارشد: برای عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد برروی لینک روبرو کلیک نمایید : عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد

- اگر در مطالب بالا جواب سوالات خود را نیافتید، برای پاسخ سوالاتتان و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماسهای مشاوره تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس  5235|708|0935

در خانه خرید کنید، در خانه تحویل بگیرید و در خانه پرداخت نمایید

طرف قرارداد با پست جمهوری اسلامی ایران - پرداخت هزینه محصولات (پکیج ) درب منزل یا محل کار شما به مامور پست

فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون www.buypostalsaleinternet.ir

جهت مراجعه حضوری: پی اچ دی آزمون، بسته های آموزشی را توسط پست پیشتاز و سفارشی به سراسر کشور ارسال می کند.{خرید پستی منابع آزمون پرداخت هزینه بسته در محل یا خرید از طریق پست با پرداخت نقدی، یا مراجعه حضوری و پرداخت نقدی در زمان مراجعه بعد از هماهنگی}

توجه: حتما قبل از مراجعه حضوری، هماهنگ نمایید، زیرا بسته های آموزشی آماده نمیباشند و با سفارش شما آماده مینماییم، برای ثبت نام آزمون های آزمایشی مکاتبه ای و آنلاین، میتوانید به صورت حضوری یا غیر حضوری اقدام نمایید.

سایتها و ولاگهای حمایت کننده :

www.1AZ4.com
www.Phd1392.ir
www.PhdAzmoon.net
www.phdazmoon.com
com.آزمون-دکتری.www
www.AloneFarmer.blogfa.com

منابع دکتری آزاد کشاورزی 94 جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد 94
منابع آزمون دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی 
94
منابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 
94

روش خرید : خرید پستی - خرید نقدی - خرید حضوری - خرید اینترنتی - پرداخت آنلاین

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری 93 (جدیدترین و بهترین منابع و جزوات آزمون دکتری سراسری)- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ فروشگاه پی اچ دی آزمون - خرید پستی فروش اینترنتی خرید اینترنتی منابع دکترا ارشد - ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ - www.buypostalsaleinternet.ir منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد - سراسری - پی اچ دی 93-www.phd1392.ir - 09189184598 - 09191812812

 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 94 -سراسری 94
 ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
 Mohammad Arvin بانک صادرات بنام
IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07 شناسه شبا حساب متمرکز صادرات

برچسب‌ها: منابع ازمون دكتری, مجری منابع آزمون دکتری, قبولی در آزمون دكتري, پشتیبانی آزمون دکتری, جزوات دکتری رشته مدیریت بازرگانی
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393ساعت 17:3  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93  | 

جزوات دکتری رشته حسابداری

جزوات و منابع آزمون ورودی دکتری تخصصی (PHD) دانشگاه آزاد رشته حسابداری
جزوه های دکترای (پی اچ دی ) حسابداری Accounting
بهترین منابع دکتری علوم انسانی رشته دکتری حسابداری
بهترین جزوات دکتری حسابداری دانشگاه آزاد - جزوات حسابداری
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه زبان انگلیسی عمومی تحصیلات تکمیلی
جزوه زبان تخصصی حسابداری
جزوه آمار
جزوه آمار در حسابداری
جزوه روش تحقیق
جزوه روشهای تحقیق
جزوه تئوریهای حسابداری
جزوه حسابرسی
جزوه مدیریت مالی

جزوه حسابداری مدیریت

منابع، جزوات ،کتب، سوالات آزمون ها طبق آخرین دفترچه کنکور دکتری دانشگاه آزاد ارسال می گردد، در ضمن امکان خرید نمونه سوالات ( دفترچه های سوالات ) و نیز منابع آزمون به صورت انتخابی وجود دارد.

هر درس یا مواد امتحانی شامل یک تا شش جزوه تکمیلی میباشد. ( تحصیلات تکمیلی با پی اچ دی آزمون )

- در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است.

- جزوه های فوق از جزوات اساتید مهم و گاها اساتید طراح سوال این رشته تهیه شده و آماده ارسال برای داوطلبین آزمون دکترا می باشد.

- بیشترین سعی و تلاش بر این بوده که جزوه ها و منابع و کتب مرجع اساتید علوم تحقیقات و دانشگاه آزاد پایتخت و سایر دانشگاههای پذیرنده این رشته به داوطلبین و دانشجویان ارائه شود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net
سایت آزمون دکتری تخصصی شامل جدیدترین اخبار 94-93 -دانلود رایگان سوالات آزمون -دریافت مقالات تخصصی -راه کارهای تحصیلی -تبادل اطلاعات بین داوطلبین )
خبرنامه دکتری :برای عضویت در خبرنامه دکتری تخصصی برروی لینک روبرو کلیک نمایید:عضویت در خبرنامه دکتری

خبرنامه کارشناسی ارشد:برای عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد برروی لینک روبرو کلیک نمایید : عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد

- اگر در مطالب بالا جواب سوالات خود را نیافتید، برای پاسخ سوالاتتان و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماسهای مشاوره تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس  5235|708|0935

در خانه خرید کنید، در خانه تحویل بگیرید و در خانه پرداخت نمایید

طرف قرارداد با پست جمهوری اسلامی ایران - پرداخت هزینه محصولات (پکیج ) درب منزل یا محل کار شما به مامور پست

فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون www.buypostalsaleinternet.ir

 

 

جهت مراجعه حضوری: پی اچ دی آزمون، بسته های آموزشی را توسط پست پیشتاز و سفارشی به سراسر کشور ارسال می کند.{خرید پستی منابع آزمون پرداخت هزینه بسته در محل یا خرید از طریق پست با پرداخت نقدی، یا مراجعه حضوری و پرداخت نقدی در زمان مراجعه بعد از هماهنگی}
توجه: حتما قبل از مراجعه حضوری، هماهنگ نمایید، زیرا بسته های آموزشی آماده نمیباشند و با سفارش شما آماده مینماییم، برای ثبت نام آزمون های آزمایشی مکاتبه ای و آنلاین، میتوانید به صورت حضوری یا غیر حضوری اقدام نمایید.

سایتها و ولاگهای حمایت کننده :

www.1AZ4.com
www.Phd1392.ir
www.PhdAzmoon.net
www.phdazmoon.com
com.آزمون-دکتری.www
www.AloneFarmer.blogfa.com

منابع دکتری آزاد کشاورزی 94 جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد 94
منابع آزمون دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی 
94
منابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد 
94
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 
94

روش خرید : خرید پستی - خرید نقدی - خرید حضوری - خرید اینترنتی - پرداخت آنلاین

منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری 93 (جدیدترین و بهترین منابع و جزوات آزمون دکتری سراسری)- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ فروشگاه پی اچ دی آزمون - خرید پستی فروش اینترنتی خرید اینترنتی منابع دکترا ارشد - ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ - www.buypostalsaleinternet.ir منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد - سراسری - پی اچ دی 93-www.phd1392.ir - 09189184598 - 09191812812

 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 94 -سراسری 94
 ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
 Mohammad Arvin بانک صادرات بنام
IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07 شناسه شبا حساب متمرکز صادرات

برچسب‌ها: منابع ازمون دكتری, مجری منابع آزمون دکتری, قبولی در آزمون دكتري, پشتیبانی آزمون دکتری, جزوات دکتری رشته حسابداری
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393ساعت 17:3  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94 - 93  | 

مطالب قدیمی‌تر