دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96

اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد | ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد | منابع دکتری 95-96 | دکتری 96-95

منابع دکتری دانشگاه آزاد 93

منابع دکتری آزاد کشاورزی ۹۳- جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی
50205 منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی
50206 منابع دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی)
50207 منابع دکتری آزاد اصلاح نباتات
50208 منابع دکتری آزاد زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)
50209 منابع دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی
50214 منابع دکتری آزاد توسعه کشاورزی
50217 منابع دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک (خاک شناسی)
50218 منابع دکتری آزاد پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک (خاک شناسی)
50219 منابع دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک (خاکشناسی)
50228 منابع دکتری آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (خاکشناسی)
50220 منابع دکتری آزاد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
50221 منابع دکتری آزاد میوه کاری (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه)
50222 منابع دکتری آزاد سبزیکاری (بسته آموزشی علوم باغبانی)
50223 منابع دکتری آزاد گیاهان زینتی (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی)
50227 منابع دکتری آزاد سازه های آبی
50231 منابع دکتری آزاد علوم جنگل (بسته آموزشی جنگلداری)
50234 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع چوب (چوب)
50235 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی - کلیه گرایش ها
50236 منابع دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری)
50304 منابع دکتری آزاد آبیاری و زهکشی
50310 منابع دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی
50313 منابع دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
50334 منابع دکتری آزاد مهندسی منابع آب
50335 منابع دکتری آزاد تغذیه دام (علوم دامی)
50336 منابع دکتری آزاد اصلاح نژاد دام (علوم دامی)
50407 منابع دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی (علوم و صنایع غذایی)
50507 منابع دکتری آزاد پرورش و تکثیر آبزیان (شیلات)
50508 منابع دکتری آزاد محیط زیست (محیط زیست منابع طبیعی)
50517 منابع دکتری آزاد علوم مرتع (مرتعداری)
50607 منابع دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی

منابع کنکور دکتری گروه فنی و مهندسی - دکتری مهندسی
منابع آزمون دکتری مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای- مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی معدن دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اتوماسیون دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی و مدیریت تولید دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل و سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه علوم انسانی - دکتری انسانی
منابع آزمون دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای شناسی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه علم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- مسائل ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری کلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه علوم پایه - دکتری علوم پایه
منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میکروبیولوژِی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جانوری - تکوینی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جانوران دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بوم شناسی دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی پترولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی معدنی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- هندسه- توپولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- آنالیز دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- جبر دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه دامپزشکی - دکتری دامپزشکی
منابع آزمون دکتری دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه زبان - دکتری زبان
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه تربیت بدنی - دکتری ورزش
منابع آزمون دکتری آزاد رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه هنر و معماری - دکتری هنر
منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی

معتبرترين جزوات آمادگي آزمون دكتری تخصصی :
منابع کنکور دکتری سراسری نیمه متمرکز
منابع دکترای سراسری گروه علوم انسانی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم انسانی
منابع دکترای سراسری علوم پایه - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پایه
منابع دکترای سراسری فنی و مهندسی - منابع آزمون دکتری سراسری فنی و مهندسی
منابع دکترای سراسری هنر - منابع آزمون دکتری سراسری هنر
منابع دکترای سراسری کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکترای سراسری دامپزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری دامپزشکی
منابع دکترای سراسری علوم پزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پزشکی
منابع دکترای سراسری زبان - منابع آزمون دکتری سراسری زبان
منابع دکترای سراسری تربیت بدنی - منابع آزمون دکتری سراسری تربیت بدنی

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد - کلیه رشته ها
نمونه سوالات آزمون دکتری از اولین آزمون تا آخرین آزمون
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه آزاد اسلامی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۱ {وارد بازار نشده است}
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۰
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۹
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۸
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۷ و ماقبل
۱۰ دوره سوالات آزمون های دکتری تخصصی برگزار شده از سال ۸۱ الی ۹۰
سوالات دکتری آزاد 92 را ۴۸ ساعت بعد از برگزاری آزمون دکتری سال 92 از همین سایت میتوانید خرید نمایید.

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه سراسری - کلیه رشته ها
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه سراسری
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۰ (سوالات زبان +سوالات استعداد تحصیلی) ۲۹۰۰ تومان با ایمیل
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۱ (سوالات زبان+استعداد+دروس تخصصی) ۴۸۰۰ تومان با ایمیل
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۲ (سوالات زبان+استعداد+دروس تخصصی) ۴۸۰۰ تومان با ایمیل
- در کنکور سال ۹۱ منابع آزمون کلا تغییر نمود و در نتیجه سوالات دروس تخصصی آزمون سال ۹۰ بدرد نمیخورد،فقط سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی قابل استفاده میباشد.

برترین و معتبرترین جزوات دکتری (Phd) کشاورزی | جزوات دکتری (Phd) منابع طبیعی از ما بخواهید.

منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ -سراسری ۹۳
۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: منابع دکتری آزاد, منابع دکتری آزاد کشاورزی, منابع دکتری آزاد 93, منابع دکتری آزاد محیط زیست
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 2:56  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی 95

منابع آزمون دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبيعی 95
جزوات آزمون دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبيعی 95
سوالات دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبيعی

 

دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵

 

 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 - سراسری 96-95

 

۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

 

 

 

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبيعی 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبيعی 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد منابع طبيعی


برچسب‌ها: دانشگاه آزاد اقتصاد منابع طبيعی, منابع آزمون دکتری آزاد 95, منابع آزمون دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی 95, منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی 95, جزوات آزمون دکتری آزاد
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 4:4  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری دانشگاه آزاد بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک 95

منابع آزمون دکتری آزاد خاکشناسی بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک 95
جزوات آزمون دکتری آزاد خاکشناسی بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک 95
سوالات دکتری آزاد خاکشناسی بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک

 

دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵

 

 

 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 - سراسری 96-95

 

۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد خاکشناسی بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک


برچسب‌ها: منابع دکتری 95, منابع دکتری دانشگاه آزاد خاکشناسی, منابع دکتری دانشگاه آزاد بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک, بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک, منابع دکتری دانشگاه آزاد 95
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 4:1  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی ميوه کاری 95

منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی ميوه کاری 95
جزوات آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی ميوه کاری 95
سوالات دکتری آزاد علوم باغبانی ميوه کاری

دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵
 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 - سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد علوم باغبانی ميوه کاری 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد باغبانی ميوه کاری 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد ميوه کاری


برچسب‌ها: دکتری آزاد علوم باغبانی, جزوات آزمون دکتری آزاد, منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی, منابع آزمون دکتری آزاد ميوه کاری 95, منابع آزمون دکتری آزاد 95
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 3:46  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی گياهان دارویی 95

منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای 95
جزوات آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای 95
سوالات دکتری آزاد علوم باغبانی گياهان دارویی

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
همچنین می توانید درخواستتان را پیامک نمایید
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 13 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد علوم باغبانی گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد باغبانی گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد گياهان دارویی


برچسب‌ها: منابع دکتری آزاد 95, جزوات آزمون دکتری آزاد, منابع دکتری آزاد گياهان دارویی 95, منابع دکتری آزاد علوم باغبانی 95, دکتری آزاد گياهان دارویی
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 3:40  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری دانشگاه آزاد پيدایش رده بندی و ارزیابی خاک 95

منابع آزمون دکتری آزاد خاکشناسی پيدایش رده بندی و ارزیابی خاک 95
جزوات آزمون دکتری آزاد خاکشناسی پيدایش رده بندی و ارزیابی خاک 95
سوالات دکتری آزاد خاکشناسی پيدایش رده بندی و ارزیابی خاک

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
همچنین می توانید درخواستتان را پیامک نمایید
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 13 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد خاکشناسی پيدایش رده بندی و ارزیابی خاک 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد پيدایش رده بندی و ارزیابی خاک 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد پيدایش رده بندی و ارزیابی خاک


برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد, منابع دکتری دانشگاه آزاد 95, جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد, منابع دکتری دانشگاه آزاد پيدایش رده بندی و ارزیابی, پيدایش رده بندی و ارزیابی خاک
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 3:39  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری آزاد شيمی و حاصلخيزی خاک 95

منابع آزمون دکتری آزاد خاکشناسی شيمی و حاصلخيزی خاک 95
جزوات آزمون دکتری آزاد خاکشناسی شيمی و حاصلخيزی خاک 95
سوالات آزمون دکتری آزاد خاکشناسی شيمی و حاصلخيزی خاک

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
همچنین می توانید درخواستتان را پیامک نمایید
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 13 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد خاکشناسی شيمی و حاصلخيزی خاک 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد شيمی و حاصلخيزی خاک 95
سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد پشيمی و حاصلخيزی خاک


برچسب‌ها: آزمون دکتری آزاد خاکشناسی, سوالات آزمون دکتری آزاد, منابع دکتری آزاد شيمی و حاصلخيزی خاک, دکتری آزاد شيمی و حاصلخيزی خاک, جزوات آزمون دکتری آزاد 95
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 3:38  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد زراعت 95

منابع آزمون دکتری آزاد زراعت 95
جزوات آزمون دکتری آزاد زراعت 95
سوالات دکتری آزاد زراعت

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
همچنین می توانید درخواستتان را پیامک نمایید
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 13 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد زراعت 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد زراعت 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد زراعت


برچسب‌ها: دکتری آزاد زراعت, جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد زراعت 95, منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95, منابع دکتری دانشگاه آزاد 95
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 3:36  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد اصلاح نباتات 95

منابع آزمون دکتری آزاد اصلاح نباتات 95
جزوات آزمون دکتری آزاد اصلاح نباتات 95
سوالات دکتری آزاد اصلاح نباتات

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
همچنین می توانید درخواستتان را پیامک نمایید
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 13 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد اصلاح نباتات 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اصلاح نباتات 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد اصلاح نباتات


برچسب‌ها: سوالات دکتری دانشگاه آزاد, منابع دکتری دانشگاه آزاد 95, منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد اصلاح نباتات 95, منابع دکتری دانشگاه آزاد اصلاح نباتات 95, منابع دکتری آزاد اصلاح نباتات
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 3:32  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی 95

منابع آزمون دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی 95
جزوات آزمون دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی 95
سوالات دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
همچنین می توانید درخواستتان را پیامک نمایید
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 13 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی


برچسب‌ها: جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی 95, منابع دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی 95, دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی 95, اقتصاد کشاورزی
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 3:28  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی علوم طيور 95

منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی کشاورزی علوم طيور 95
جزوات آزمون دکتری آزاد مهندسی کشاورزی علوم طيور 95
سوالات دکتری آزاد مهندسی کشاورزی علوم طيور

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
همچنین می توانید درخواستتان را پیامک نمایید
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 13 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی علوم طيور 95
جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی علوم طيور 95
سوالات دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی علوم طيور


برچسب‌ها: جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی, علوم طيور, منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95, منابع دکتری دانشگاه آزاد 95
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 3:27  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95

منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
برترین جزوات و منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی کد رشته ۵۰۲۰۸

منابع آزمون دکتری آزاد زراعت | منابع دکتری آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 95
جزوات دکتری زراعت
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زراعت دانشگاه سراسری
سوالات آزمون دکتری آزاد و سراسری نیمه متمرکز

بسته آموزشی دکتری آزاد یا سراسری زراعت ارسالی شامل :
یک جزوه تکمیلی یا چند جزوه مکمل برای هر ضریب
مجموعه سوالات دکتری
چند کتاب مهم
ارسال بسته با پست سفارشی، پیشتاز، ایمیل میباشد.

منابع دکتری زراعت
منابع آزمون دکتری زراعت
دکتری زراعت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات - کد ۵۰۲۰۸
+ منابع دکتری زراعت دانشگاه سراسری نیمه متمرکز (دکترای دولتی رشته زراعت موجود است میتوانید خرید نمایید)

مواد امتحانی و ضرایب دکتری زراعت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات - کد ۵۰۲۰۸
۱- فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب ۳
۲- اکولوژی گیاهان زراعی ضریب ۳
۳- طرح آزمایشهای کشاورزی ضریب ۲
۴- گیاهان علوفه ای و صنعتی ضریب ۲
۵- تکنولوژی بذر ضریب ۲
۶- غلات و دیمکاری ضریب ۲
۷- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳
در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاههای آزاد شهر تهران، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران و از همکاری دانشجویان دکتری دانشگاه تهران ،دانشگاههای شهر تهران، دانشگاههای شهرستانهای دارای این رشته استفاده شده است.

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده رشته ی دکترای زراعت دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران کد 123
دانشگاه آزاد واحد تبریز کد ۱۰۲
دانشگاه آزاد واحد تاکستان کد ۱۷۰
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات خوزستان کد ۲۳۲
دانشگاه آزاد واحد کرج کد ۱۱۵

جزوات و منابع آزمون ورودی دکتری تخصصی (PHD) دانشگاه آزاد رشته زراعت
جزوه های دکترای کشاورزی (پی اچ دی کشاورزی و منابع طبیعی ) زراعت
بهترین منابع دکتری کشاورزی رشته زراعت
جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوه فیزیولوژی گیاهی عمومی
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوه اکولوژی گیاهان زراعی
جزوه طرح آزمایشهای کشاورزی
جزوه گیاهان علوفه ای
جزوه گیاهان صنعتی
جزوه تکنولوژی بذر
جزوه غلات - زراعت غلات
جزوه دیم کاری - دیمکاری

نمونه سوالات آزمون دکتری زراعت از اولین آزمون تا آخرین آزمون
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه آزاد اسلامی
سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی رشته دکتری آزاد زراعت
سوالات درس اکولوژی گیاهان زراعی رشته دکتری آزاد زراعت
سوالات درس طرح آزمایشهای کشاورزی رشته دکتری آزاد زراعت
سوالات درس گیاهان علوفه ای و صنعتی رشته دکتری آزاد زراعت
سوالات درس تکنولوژی بذر رشته دکتری آزاد زراعت
سوالات درس غلات و دیمکاری رشته دکترای آزاد زراعت
سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی رشته دکتری زراعت

هر درس یا مواد امتحانی شامل یک تا شش جزوه تکمیلی میباشد.

جزوات و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری (Phd) تمامی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
جزوات و منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری (Phd) - سراسری، آزاد، پیام نور
فروش جزوات تحصیلات تکمیلی

منابع دکتری زراعت, منابع دکترای زراعت, منابع آزمون دکتری کشاورزی زراعت, دکترای زراعت, منابع ازمون دکتری زراعت, دکتری زراعت, منابع آزمون دکترا زراعت, منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد, منابع دکتری کشاورزی, سوالات دکتری زراعت, منابع دکتری زراعت, منابع دکترا زراعت, منابع آزمون دکتری زراعت, منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکتری رشته زراعت, آزمون دکتری زراعت, منابع دکتری کشاورزی زراعت, منابع کنکور دکتری زراعت, تحقیق دیمکاری, منابع ازمون دکترای زراعت, دکتری زراعت دانشگاه آزاد, دکترای زراعت, منابع آزمون دکترای زراعت, کد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان در ازمون دکتری, موادامتحانیآزمون دکتری آزاد

www.FreeUniversity.blogfa.com 
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95 -سراسری 95

نکته :
فروش منابع دکتری تخصصی PhD و کارشناسی ارشد ( دانشگاه آزاد ؛ دانشگاه سراسری ؛ دانشگاه پیام نور (برخی رشته ها )؛ پردیس خودگردان
منابع ارسالی شامل جزوات تایپ و دستنویس اساتید و دانشجویان از دانشگاه های مربوطه می باشد + مجموعه سوالات سال های قبل
در ضمن امکان خرید نمونه سوالات ( دفترچه های سوالات ) و نیز منابع آزمون به صورت انتخابی وجود دارد.
::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری ارشد و سوالات آزمون ها
شماره تماس ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵
شماره تماس ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری صنایع غذایی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4 قید شود]
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.


پی اچ دی آزمون پیشرو در ارائه خدمات بهتر و بروزتر
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد , دکتری زراعت, دکتری زراعت سراسری , مجموعه سوالات دکتری دکتری, منابع کنکور دکتری زراعت


برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95, منابع آزمون دکتری زراعت, منابع آزمون دکتری, منابع آزمون دکتری 95
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ساعت 3:56  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد علوم تحقیقات 94 - 95

منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد علوم تحقیقات 94 - 95 - کد ۵۰۳۳۶ 
سایت منابع آزمون دکتری
 برای تمامی مواد امتحانی و سرفصلهای آزمون دکتری اصلاح نژاد دام (بیوشیمی ، ژنتیک جمعیت و کمی ، فیزیولوژِی ، اصلاح نژاد دام ، روشهای پیشرفته آماری ، زبان تخصصی انگلیسی) نمونه سوالات دانشگاه آزاد دکتری اصلاح نژاد دام از اولین آزمون تا آخرین آزمون را به همراه جزوات (معمولا با ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده برای هر درس ) ، به صورت کاملا مفهومی برای تمامی دروس رشته دکتری اصلاح نژاد دام ویژه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ( علوم و تحقیقات ) به داوطلبان ارائه میدهد

مواد امتحانی و ضرایب دکتری اصلاح نژاد دام 94 
ضرایب
۱ - بیوشیمی
۲
۲ - ژنتیک جمعیت و کمی
۳
۳ - فیزیولوژِی 
۲
۴ - اصلاح نژاد دام 
۳
۵ - روش های پیشرفته آماری
۳
۶ - زبان تخصصی انگلیسی ۳
   
   
123 - واحد علوم و تحقيقات استان تهران 50336 - اصلاح نژاد دام زن و مرد
143 - واحد ورامين استان تهران 50336 - اصلاح نژاد دام زن و مرد

جزوات و منابع آزمون ورودی دکتری تخصصی (PHD) دانشگاه آزاد رشته اصلاح نزاد دام آزمون سال 95 - 94
جزوه های دکترای (پی اچ دی ) اصلاح نژاد دام
بهترین جزوات دکتری کشاورزی رشته ی اصلاح نژاد دام
دانلود جزوه دکتری کشاورزی، دانلود منابع دکترای اصلاح نزاد دام
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه زبان انگلیسی تخصصی اصلاح نژاد دام
جزوه بیوشیمی 
جزوه ژنتیک جمعیت و کمی 
جزوه فیزیولوژِی 
جزوه اصلاح نژاد دام 
جزوه روشهای پیشرفته آماری
+ سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اصلاح نژاد دام

نمونه سوالات آزمون دکتری اصلاح نژاد داماز اولین آزمون تا آخرین آزمون
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه آزاد اسلامی
سوالات درس بیوشیمیرشته اصلاح نژاد دام
سوالات درس ژنتیک جمعیت و کمی رشته پیدایش اصلاح نژاد دام 
سوالات درس فیزیولوژِیرشته اصلاح نژاد دام 
سوالات درس اصلاح نژاد دام رشته اصلاح نژاد دام 
سوالات درس روشهای پیشرفته آماریرشته اصلاح نژاد دام
سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی رشته اصلاح نژاد دام

هر درس یا مواد امتحانی شامل یک تا شش جزوه تکمیلی میباشد. ( ارسال با ایمیل بصورت فایل پی دی اف یا از طریق پست پرینت و کپی شده )

جزوات دکتری اصلاح نژاد دام 94-95 بسیار غنی می باشند و برای هرچه تکمیلتر بودن منابع ارائه شده، کتب مرجع نیز همراه آنها ارائه میشود تا با آمادگی کامل برای شرکت در آزمون دکترای دانشگاه آزاد حاضر شوید. برایخرید و تهیه این بسته های آموزشی ، با شماره تلفن های مدیران فروش فروشگاه تماس حاصل فرمایید. 
بسته آموزشی دکترا آزاد اصلاح نژاد دام به صورت پست پیشتاز، سفارشی برای داوطلبان ارسال میشود.

- در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است.
- جزوه های فوق از جزوات اساتید مهم و گاها اساتید طراح سوال این رشته تهیه شده و آماده ارسال برای داوطلبین آزمون دکترا می باشد.
- بیشترین سعی و تلاش بر این بوده که جزوه ها و منابع و کتب مرجع اساتید علوم تحقیقات و دانشگاه آزاد پایتخت و سایر دانشگاههای پذیرنده این رشته به داوطلبین و دانشجویان ارائه شود.
جزوات بصورت شرح درسی، و برخی خلاصه شده و نت برداری شده، برخی دارای سوالات ضمیمه شده به جزوات، بعضی از ضرایب درسی دارای خلاصه مباحث اساسی میباشند.
- منابع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی رشته فوق شامل ( جزوات تایپی و دستنویس کاملا خوانا ) + کتب مرجع و مهم + سوالات ضمیمه دروس در برخی ضرایب + مجموعه سوالات دکتری اصلاح نژاد دام سالهای گذشته از اولین آزمون تا آخرین آزمون بدون جواب، برخی رشته ها دارای سوالهای آزمون دکتری با جواب تشریحی می باشند.
- در صورت نیاز داوطلبین در حین خرید منابع، لیست منابع و کتب مرجع رشته مورد تقاضایشان نیز برای آنها ارسال میگردد.
- اخبار دکتری تخصصی رشته مورد نظرتان را میتوانید از طریق سایت اخبار دکتری، سایت اعلام نتایج دکتری، سایت تخصصی دکتری آزاد و نیمه متمرکز به نشانی www. Phd Azmoon .Net پیگیری نمائید.و همچنین میتوانید آدرس پست الکترونیکی خودتان را در قسمت دکتری ثبت نمائید و اخبار دکترای بروز را از طریق ایمیلتان مشاهده نمائید.
- اگر در مطالب بالا جواب سوالات خود را نیافتید، برای پاسخ سوالاتتان و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماسهای مشاوره تماس حاصل فرمائید.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری ارشد و سوالات آزمون ها
شماره تماس ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵
شماره تماس ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

برای اطلاع از منابع دکتری سراسری 94 رشته اصلاح نژاد دام با ما تماس بگیرید ( موجود است ) ؛ با به بخش منابع دکتری سراسری گروه کشاورزی و منابع طبیعی در همین سایت بروید.


برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری 95, منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد, دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد, دکتری اصلاح نژاد دام
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ساعت 3:55  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 95 - 94

منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 95 - 94 کد رشته: ۵۰۲۲۰
سایت منابع آزمون دکتری
 برای تمامی مواد امتحانی و سرفصلهای آزمون دکتری گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای 
فیزیولوژی گیاهی و تکثیر گیاهان ، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ، ریز ازدیادی ،گیاه شناسی و تغذیه گیاهان در باغبانی ، کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای ، اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای ، زبان تخصصی انگلیسی گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای)نمونه سوالات دانشگاه آزاد دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای از اولین آزمون تا آخرین آزمون را به همراه جزوات (معمولا با ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده برای هر درس) ، به صورت کاملا مفهومی برای تمامی دروس رشته دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای ویژه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ( علوم و تحقیقات ) به داوطلبان ارائه میدهد

مواد امتحانی گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای 94 ضرایب
۱ - فیزیولوژی گیاهی و تکثیر گیاهان ۲
۲ - مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ۲
۳ - ریز ازدیادی ۲
۴ - گیاه شناسی و تغذیه گیاهان در باغبانی ۲
۵ - کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای ۳
۶ - اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای ۳
۷ - زبان تخصصی انگلیسی باغبانی ۳
سایت پی اچ دی آزمون  
   
   

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده رشته دکترای گیاهان دارویی آزمون سال 95 - 94 : دانشگاه آزاد واحد اراك 121 ؛ دانشگاه آزاد واحد اهواز 106 ؛ دانشگاه آزاد واحد بجنورد 182 ؛ دانشگاه آزاد واحد بيرجند 131 ؛ دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 133 ؛ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 123 ؛ دانشگاه آزاد واحد ميانه 218 ؛ دانشگاه آزاد واحد یاسوج 120

جزوات و منابع آزمون ورودی دکتری تخصصی (PHD) دانشگاه آزاد رشته گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای 94 - 95
جزوه های دکترای (پی اچ دی ) گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای
دکتری علوم باغبانی ‏- فيزيولوژى واصلاح گياهان دارويى ،ادويه اى وعطرى
جزوات پی اچ دی گیاهان دارویی
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه زبان انگلیسی تخصصی باغبانی
جزوه فیزیولوژی گیاهی
جزوه فیزیولوژی گیاهی تکمیلی
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
جزوه مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
جزوه هورمون ها و مواد تنظيم کننده رشد گياهى
جزوه تکثیر گیاهان
جزوه ازدیاد نباتات
جزوه ریز ازدیادی
جزوه گیاهشناسی عمومی و سیستماتیک ، ویرایش پی اچ دی آزمون
جزوه مورفولوژی گیاهی
جزوه تغذیه گیاهان در باغبانی
جزوه کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
جزوه اصلاح دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
جزوه تافل دکترا + دو دوره سوالات گذشته تافل دانشگاههای تهران

نمونه سوالات آزمون دکتری گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای از اولین آزمون تا آخرین آزمون
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال های گذشته دانشگاه آزاد اسلامی
سوالات درس فیزیولوژی گیاهی رشته گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
سوالات درس مواد تنظیم کننده رشد گیاهی رشته گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
سوالات درس تکثیر گیاهان رشته گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای 
سوالات درس ریز ازدیادی رشته گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
سوالات درس گیاه شناسی رشته گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
سوالات درس تغذیه گیاهان در باغبانی رشته گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای
سوالات درس کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای رشته گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای
سوالات درس اصلاح دارویی، ادویه ای و نوشابه ای رشته دکترا گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای
سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی رشته دکترای گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری ارشد و سوالات آزمون ها
شماره تماس ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵
شماره تماس ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

هر درس یا مواد امتحانی شامل یک تا شش جزوه تکمیلی میباشد. ( ارسال با ایمیل بصورت فایل پی دی اف یا از طریق پست پرینت و کپی شده )

جزوات دکتری گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای بسیار غنی می باشند و برای هرچه تکمیلتر بودن منابع ارائه شده، کتب مرجع نیز همراه آنها ارائه میشود تا با آمادگی کامل برای شرکت در آزمون دکترای دانشگاه آزادحاضر شوید. برای خرید و تهیه این بسته های آموزشی ، با شماره تلفن های مدیران فروش فروشگاه تماس حاصل فرمایید. 
این بسته به صورت پست پیشتاز، سفارشی 
یا (ارسال به ایمیل بصورت فایل پی دی اف PDF ) برای داوطلبان ارسال میشود.

- در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است.
- جزوه های فوق از جزوات اساتید مهم و گاها اساتید طراح سوال این رشته تهیه شده و آماده ارسال برای داوطلبین آزمون دکترا می باشد.
- بیشترین سعی و تلاش بر این بوده که جزوه ها و منابع و کتب مرجع اساتید علوم تحقیقات و دانشگاه آزاد پایتخت و سایر دانشگاههای پذیرنده این رشته به داوطلبین و دانشجویان ارائه شود.
جزوات بصورت شرح درسی، و برخی خلاصه شده و نت برداری شده، برخی دارای سوالات ضمیمه شده به جزوات، بعضی از ضرایب درسی دارای خلاصه مباحث اساسی میباشند.
- منابع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی رشته فوق شامل ( جزوات تایپی و دستنویس کاملا خوانا ) + کتب مرجع و مهم + سوالات ضمیمه دروس در برخی ضرایب + مجموعه سوالات دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ایسالهای گذشته از اولین آزمون تا آخرین آزمون بدون جواب، برخی رشته ها دارای سوالهای آزمون دکتری با جواب تشریحی می باشند.
- در صورت نیاز داوطلبین در حین خرید منابع، لیست منابع و کتب مرجع رشته مورد تقاضایشان نیز برای آنها ارسال میگردد.
- اخبار دکتری تخصصی رشته مورد نظرتان را میتوانید از طریق سایت اخبار دکتری، سایت اعلام نتایج دکتری، سایت تخصصی دکتری آزاد و نیمه متمرکز به نشانی www. Phd Azmoon .Net پیگیری نمائید.و همچنین میتوانید آدرس پست الکترونیکی خودتان را در قسمت دکتری ثبت نمائید و اخبار دکترای بروز را از طریق ایمیلتان مشاهده نمائید.
- اگر در مطالب بالا جواب سوالات خود را نیافتید، برای پاسخ سوالاتتان و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های مشاوره تماس حاصل فرمائید.

رشته محل های آزمون دکتری تخصصی گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي سال 1394 دانشگاه آزاد اسلامی - به تفکیک رشته گرایش

121 - واحد اراك استان مركزي 50220 - علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي زن و مرد
106 - واحد اهواز استان خوزستان 50220 - علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي زن و مرد
131 - واحد بيرجند استان خراسان جنوبي 50220 - علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي زن و مرد
133 - واحد شهركرد استان چهارمحال وبختياري 50220 - علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي زن و مرد
169 - واحد شيروان استان خراسان شمالي 50220 - علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي زن و مرد
123 - واحد علوم و تحقيقات استان تهران 50220 - علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي زن و مرد
218 - واحد ميانه استان آذربايجان شرقي 50220 - علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي زن و مرد
120 - واحد ياسوج استان كهگيلويه وبويراحمد 50220 - علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي زن و مرد

برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی, دکتری گیاهان دارویی, گیاهان دارویی, سایت منابع آزمون دکتری, منابع آزمون دکتری 95
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ساعت 3:52  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

مطالب قدیمی‌تر