دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96

اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد | ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد | منابع دکتری 95-96 | دکتری 96-95

منابع دکتری دانشگاه آزاد 93

منابع دکتری آزاد کشاورزی ۹۳- جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی
50205 منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی
50206 منابع دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی)
50207 منابع دکتری آزاد اصلاح نباتات
50208 منابع دکتری آزاد زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)
50209 منابع دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی
50214 منابع دکتری آزاد توسعه کشاورزی
50217 منابع دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک (خاک شناسی)
50218 منابع دکتری آزاد پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک (خاک شناسی)
50219 منابع دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک (خاکشناسی)
50228 منابع دکتری آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (خاکشناسی)
50220 منابع دکتری آزاد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
50221 منابع دکتری آزاد میوه کاری (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه)
50222 منابع دکتری آزاد سبزیکاری (بسته آموزشی علوم باغبانی)
50223 منابع دکتری آزاد گیاهان زینتی (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی)
50227 منابع دکتری آزاد سازه های آبی
50231 منابع دکتری آزاد علوم جنگل (بسته آموزشی جنگلداری)
50234 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع چوب (چوب)
50235 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی - کلیه گرایش ها
50236 منابع دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری)
50304 منابع دکتری آزاد آبیاری و زهکشی
50310 منابع دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی
50313 منابع دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
50334 منابع دکتری آزاد مهندسی منابع آب
50335 منابع دکتری آزاد تغذیه دام (علوم دامی)
50336 منابع دکتری آزاد اصلاح نژاد دام (علوم دامی)
50407 منابع دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی (علوم و صنایع غذایی)
50507 منابع دکتری آزاد پرورش و تکثیر آبزیان (شیلات)
50508 منابع دکتری آزاد محیط زیست (محیط زیست منابع طبیعی)
50517 منابع دکتری آزاد علوم مرتع (مرتعداری)
50607 منابع دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی

منابع کنکور دکتری گروه فنی و مهندسی - دکتری مهندسی
منابع آزمون دکتری مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای- مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی معدن دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اتوماسیون دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی و مدیریت تولید دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل و سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه علوم انسانی - دکتری انسانی
منابع آزمون دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای شناسی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه علم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- مسائل ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری کلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه علوم پایه - دکتری علوم پایه
منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میکروبیولوژِی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جانوری - تکوینی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جانوران دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بوم شناسی دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی پترولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی معدنی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- هندسه- توپولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- آنالیز دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- جبر دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه دامپزشکی - دکتری دامپزشکی
منابع آزمون دکتری دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه زبان - دکتری زبان
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه تربیت بدنی - دکتری ورزش
منابع آزمون دکتری آزاد رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه هنر و معماری - دکتری هنر
منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی

معتبرترين جزوات آمادگي آزمون دكتری تخصصی :
منابع کنکور دکتری سراسری نیمه متمرکز
منابع دکترای سراسری گروه علوم انسانی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم انسانی
منابع دکترای سراسری علوم پایه - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پایه
منابع دکترای سراسری فنی و مهندسی - منابع آزمون دکتری سراسری فنی و مهندسی
منابع دکترای سراسری هنر - منابع آزمون دکتری سراسری هنر
منابع دکترای سراسری کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکترای سراسری دامپزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری دامپزشکی
منابع دکترای سراسری علوم پزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پزشکی
منابع دکترای سراسری زبان - منابع آزمون دکتری سراسری زبان
منابع دکترای سراسری تربیت بدنی - منابع آزمون دکتری سراسری تربیت بدنی

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد - کلیه رشته ها
نمونه سوالات آزمون دکتری از اولین آزمون تا آخرین آزمون
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه آزاد اسلامی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۱ {وارد بازار نشده است}
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۰
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۹
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۸
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۷ و ماقبل
۱۰ دوره سوالات آزمون های دکتری تخصصی برگزار شده از سال ۸۱ الی ۹۰
سوالات دکتری آزاد 92 را ۴۸ ساعت بعد از برگزاری آزمون دکتری سال 92 از همین سایت میتوانید خرید نمایید.

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه سراسری - کلیه رشته ها
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه سراسری
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۰ (سوالات زبان +سوالات استعداد تحصیلی) ۲۹۰۰ تومان با ایمیل
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۱ (سوالات زبان+استعداد+دروس تخصصی) ۴۸۰۰ تومان با ایمیل
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۲ (سوالات زبان+استعداد+دروس تخصصی) ۴۸۰۰ تومان با ایمیل
- در کنکور سال ۹۱ منابع آزمون کلا تغییر نمود و در نتیجه سوالات دروس تخصصی آزمون سال ۹۰ بدرد نمیخورد،فقط سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی قابل استفاده میباشد.

برترین و معتبرترین جزوات دکتری (Phd) کشاورزی | جزوات دکتری (Phd) منابع طبیعی از ما بخواهید.

منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ -سراسری ۹۳
۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: منابع دکتری آزاد, منابع دکتری آزاد کشاورزی, منابع دکتری آزاد 93, منابع دکتری آزاد محیط زیست
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 2:56  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوات دکتری مهندسی شيمی دانشگاه آزاد 95-96 Free University

جزوات دکتری مهندسی شيمی دانشگاه آزاد 95-96 Islamic Azad University
جزوه ریاضيات
زبان تخصصی انگليسی
جزوه زبان انگليسی عمومی
جزوه ترمودیناميک
جزوه طراحی راکتورهای شيميایی
جزوه انتقال حرارت
جزوه مکانيك سيالات
جزوه انتقال جرم و عمليات واحد
جزوه پدیده انتقال بيولوژیکی
دروس انتخابی رشته مهندسی شیمی : انتخاب چهار درس از دروس 3 تا 8
+ سوالات آزمون دکتری آزاد PHD

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه طراحی راکتورهای شيميایی, Free University, جزوات دکتری مهندسی شيمی دانشگاه آزاد, جزوات دکتری مهندسی شيمی, دکتری مهندسی شيمی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ساعت 14:27  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوات دکتری عمران آب دانشگاه آزاد 95-96 Islamic Azad University

جزوات دکتری عمران آب دانشگاه آزاد 95-96 Islamic Azad University
جزوه ریاضيات عمومی 1
جزوه ریاضيات عمومی 2
زبان تخصصی انگليسی
جزوه زبان انگليسی عمومی
جزوه هيدروليک پيشرفته
جزوه هيدروليک جریان آب در محيط های متخلخل
جزوه هيدرولوژی پيشرفته
+ سوالات آزمون دکتری آزاد PHD

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه هيدروليک پيشرفته, منابع دکتری عمران آب دانشگاه آزاد, جزوات دکتری عمران آب دانشگاه آزاد 95, 96, Islamic Azad University
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ساعت 14:21  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوات دکتری مهندسی محيط زیست دانشگاه آزاد 95-96 Azad University

جزوات دکتری مهندسی محيط زیست دانشگاه آزاد 95-96 Islamic Azad University
زبان تخصصی انگليسی
جزوه زبان انگليسی عمومی
جزوه ریاضيات مهندسی
جزوه مکانيك حرارت
جزوه مکانيك سيالات
جزوه آب و فاضلاب
جزوه آلودگی هوا
جزوه آلودگی هوا روش های کنترل آن
جزوه آلودگی های محيط زیست
+ سوالات آزمون دکتری آزاد PHD

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع دکتری مهندسی محيط زیست دانشگاه آزاد, جزوات دکتری دانشگاه آزاد, Islamic Azad University, جزوات دکتری مهندسی محيط زیست دانشگاه آزاد, دکتری مهندسی محيط زیست
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ساعت 14:19  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوه بيومتری برای آزمون دکتری

جزوه بيومتری برای آزمون دکتری
جزوه بيومتری دانشگاه آزاد یا دانشگاه سراسری
جزوه بيومتری - برای تهیه جزوه های مورد نیازتان با ما تماس بگیرید.
ارسال بصورت پی دی اف PDF از طریق ایمیل (بین 30 دقیقه تا 4 روز ) یا ارسال بصورت پستی (بین 5 تا 7 یا 10 روزه)

جزوات دکتری اصلاح نباتات Plant Breeding دانشگاه آزاد 95-96
جزوات دکتری اصلاح نباتات دانشگاه سراسری 95-96
جزوات دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه سراسری 95-96

خرید برترین منابع کنکور دکتری یا ارشد دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه بيومتری برای آزمون دکتری, جزوه بيومتری دکتری, بيومتری, جزوه بيومتری, جزوات دکتری اصلاح نباتات
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 21:50  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوه اصلاح نباتات تکميلی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد

جزوه اصلاح نباتات تکميلی برای آزمون دکتری
جزوه اصلاح نباتات تکميلی برای کنکور کارشناسی ارشد
جزوه اصلاح نباتات تکميلی دانشگاه آزاد یا دانشگاه سراسری
جزوه اصلاح نباتات تکميلی - برای تهیه جزوه های مورد نیازتان با ما تماس بگیرید.
ارسال بصورت پی دی اف PDF از طریق ایمیل (بین 30 دقیقه تا 4 روز ) یا ارسال بصورت پستی (بین 5 تا 7 یا 10 روزه)

جزوات دکتری اصلاح نباتات Plant Breeding دانشگاه آزاد 95-96
جزوات دکتری اصلاح نباتات دانشگاه سراسری 95-96
جزوات دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه سراسری 95-96

خرید برترین منابع کنکور دکتری یا ارشد دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوات دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات, جزوه اصلاح نباتات تکميلی, جزوات دکتری اصلاح نباتات, دکتری اصلاح نباتات, Plant Breeding
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 21:48  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد

جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی برای آزمون دکتری
جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی برای کنکور کارشناسی ارشد
جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی دانشگاه آزاد یا دانشگاه سراسری
جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی پیشرفته
جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی - برای تهیه جزوه های مورد نیازتان با ما تماس بگیرید.
ارسال بصورت پی دی اف PDF از طریق ایمیل (بین 30 دقیقه تا 4 روز ) یا ارسال بصورت پستی (بین 5 تا 7 یا 10 روزه)

جزوات دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95-96
جزوات دکتری زراعت دانشگاه سراسری 95-96
جزوات دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه سراسری 95-96

خرید برترین منابع کنکور دکتری یا ارشد دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوات دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات, جزوات دکتری زراعت دانشگاه آزاد, جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی دکتری, جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی, جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی پیشرفته
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 21:46  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوه طرح آزمایش های کشاورزی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد

جزوه طرح آزمایش های کشاورزی برای آزمون دکتری
جزوه طرح آزمایش های کشاورزی برای کنکور کارشناسی ارشد
جزوه طرح آزمایش های کشاورزی دانشگاه آزاد یا دانشگاه سراسری
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی - برای تهیه جزوه های مورد نیازتان با ما تماس بگیرید.
ارسال بصورت پی دی اف PDF از طریق ایمیل (بین 30 دقیقه تا 4 روز ) یا ارسال بصورت پستی (بین 5 تا 7 یا 10 روزه)

جزوات دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95-96
جزوات دکتری زراعت دانشگاه سراسری 95-96
جزوات دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه سراسری 95-96

خرید برترین منابع کنکور دکتری یا ارشد دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوات دکتری زراعت دانشگاه سراسری, جزوه طرح آزمایش های کشاورزی, جزوه طرح آزمایش, جزوه طرح آزمایشات کشاورزی, جزوات دکتری زراعت دانشگاه آزاد
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 21:43  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوه گياه شناسی برای آزمون دکتری کنکور کارشناسی ارشد

جزوه گياه شناسی برای آزمون دکتری
جزوه گياه شناسی برای کنکور کارشناسی ارشد
جزوه گياه شناسی دانشگاه آزاد یا دانشگاه سراسری
جزوه گياه شناسی - برای تهیه جزوه های مورد نیازتان با ما تماس بگیرید.
ارسال بصورت پی دی اف PDF از طریق ایمیل (بین 30 دقیقه تا 4 روز ) یا ارسال بصورت پستی (بین 5 تا 7 یا 10 روزه)

جزوات دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 95-96
جزوات دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه سراسری 95-96
جزوات دکتری مجموعه باغبانی دانشگاه سراسری 95-9

خرید برترین منابع کنکور دکتری یا ارشد دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوات دکتری گياهان دارویی, جزوه گياه شناسی کنکور کارشناسی ارشد, جزوه گياه شناسی, جزوه گياه شناسی دانشگاه آزاد, جزوه گياه شناسی دکتری دانشگاه آزاد
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 20:31  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوه فيزیولوژی گياهی برای دکتری ارشد

جزوه فيزیولوژی گياهی برای دکتری یا ارشد
جزوات فيزیولوژی گياهی
جزوه فيزیولوژی گياهی - برای تهیه جزوه های مورد نیازتان با ما تماس بگیرید.ارسال بصورت پی دی اف PDF از طریق ایمیل (بین 30 دقیقه تا 4 روز ) یا ارسال بصورت پستی (بین 5 تا 7 یا 10 روزه)
جزوات دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 95-96
جزوات دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه سراسری 95-96
جزوات دکتری مجموعه باغبانی دانشگاه سراسری 95-96

خرید برترین منابع کنکور دکتری یا ارشد دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوات دکتری مجموعه باغبانی, جزوات فيزیولوژی گياهی, فيزیولوژی گياهی, جزوه فيزیولوژی گياهی, جزوات دکتری گياهان دارویی
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 20:27  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

جزوه تغذیه گياهان در باغبانی

جزوه تغذیه گياهان در باغبانی
جزوات تغذیه گياهان در باغبانی
جزوه تغذیه در باغبانی - برای تهیه جزوه های مورد نیازتان با ما تماس بگیرید. ارسال با پی دی اف از طریق ایمیل یا پستی

جزوات دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 95-96
جزوات دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه سراسری 95-96
جزوات دکتری مجموعه باغبانی دانشگاه سراسری 95-96

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه تغذیه در باغبانی, جزوه تغذیه گياهان در باغبانی, جزوه تغذیه گياهان باغبانی, گياهان باغبانی, جزوات تغذیه گياهان در باغبانی
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 20:21  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 95-96

منابع دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 95-96
فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان ضریب 2
مواد تنظيم کننده رشد گياهی ضریب 2
ریز ازدیادی ضریب 2
گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی ضریب 2
کشت و پرورش گياهان دارویی ،ادویه ای و نوشابه ای ضریب 3
اصلاح گياهان دارویی ،ادویه ای و نوشابه ای ضریب 3
زبان تخصصی انگليسی علوم باغبانی ضریب 3

نام و کد واحد های دانشگاهی پی اچ دی گياهان دارویی دکترای گياهان دارویی
کد رشته 50220 دکتری گياهان دارویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك Arak 121
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز Ahvaz 106
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد Bojnoord 182
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بيرجند Birjand 131
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد Shahrekord 133
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Science and Research 123
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميانه Miyaneh 218
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج Islamic Azad University Yasouj 120
جزوات دکتری مهندسی کشاورزی 95-96

جزوات دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد 95-96
جزوه فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان
جزوه مواد تنظيم کننده رشد گياهی
جزوه ریز ازدیادی
جزوه گياه شناسی
جزوه تغذیه گياهان در باغبانی
جزوه کشت و پرورش گياهان دارویی ،ادویه ای و نوشابه ای
جزوه اصلاح گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای
جزوه زبان انگليسی عمومی
زبان تخصصی انگليسی
+ سوالات آزمون دکتری آزاد PHD Islamic Azad University

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع دکتری گياهان دارویی 95, منابع دکتری گياهان دارویی, منابع دکتری گياهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دان, جزوات دکتری گياهان دارویی, دکتری گياهان دارویی
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 20:14  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95-96

منابع دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95-96
فيزیولوژی گياهان زراعی ضریب 3
اکولوژی گياهان زراعی ضریب 3
طرح آزمایش های کشاورزی ضریب 2
گياهان علوفه ای و صنعتی ضریب 2
تکنولوژی بذر ضریب 2
غلات و دیمکاری ضریب 2
زبان تخصصی انگليسی ضریب 3

نام و کد واحد های دانشگاهی پی اچ دی زراعت
کد رشته 50208 دکتری زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان 175
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 106
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام 254
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی 260
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بيرجند 131
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 170
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 102
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 157
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 158
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد 148
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 142
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 109
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 110
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس 252
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فيروزآباد 129
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 115
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 173
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 166
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميانه 218
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين 143
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 123

Islamic Azad University Esfahan Khorasgan 175
Islamic Azad University of Ahvaz 106
Islamic Azad University of Ilam 254
Islamic Azad University Ayatollah Amoli 260
Islamic Azad University of Birjand 131
170 Arbor Islamic Azad University
Islamic Azad University Tabriz, 102
Islamic Azad University, North Tehran Branch 157
Islamic Azad University Chalous 158
Islamic Azad University Khorramabad, 148
Islamic Azad University Damghan 142
Islamic Free University Zahedan, 109
Islamic Free University of Sanandaj 110
Islamic Free University Shahre-Ghods 252
Firozabad Islamic Free University 129
Islamic Free University of Karaj 115
Islamic Free University of Gorgan 173
Islamic Free University of Mahabad 166
Miyaneh Islamic Free University 218
Islamic Free University of Varamin 143
Islamic Free University Science and Research 123
جزوات دکتری مهندسی کشاورزی 95-96

جزوات دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95-96
جزوه فيزیولوژی گياهان زراعی
جزوه اکولوژی گياهان زراعی
جزوه طرح آزمایش های کشاورزی
جزوه گياهان علوفه ای
جزوه گياهان صنعتی
جزوه تکنولوژی بذر
جزوه غلات و دیمکاری
جزوه زبان انگليسی عمومی
زبان تخصصی انگليسی
+ سوالات آزمون دکتری آزاد PHD Islamic Azad University

زوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع دکتری زراعت 95, منابع دکتری زراعت, منابع دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95, جزوات دکتری زراعت دانشگاه آزاد 95, جزوات دکتری زراعت آزاد
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 20:12  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 95-96

منابع دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 95-96
ژنتيك کمی ضریب 3
اصلاح نباتات تکميلی ضریب 3
ژنتيك عمومی و تکميلی ضریب 2
آمار و بيومتری ضریب 2
طرح آزمایشات ضریب 2
اصول اصلاح نباتات ضریب 2
سيتوژنتيك ضریب 1
زبان تخصصی انگليسی ضریب 3

نام و کد واحد های دانشگاهی پی اچ دی اصلاح نباتات
کد رشته 50207 اصلاح نباتات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک Arak 121
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - خوراسگان Esfahan - Khorasgan 175
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز Ahvaz 106
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام Ilam 254
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز Tabriz 102
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان Zahedan 109
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج Sanandaj 110
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس Ferdows 162
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميانه Miyaneh Islamic Azad University 218
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد Yazd 105
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Science and Research 123
جزوات دکتری مهندسی کشاورزی 95-96

جزوات دکتری اصلاح نباتات Plant Breeding دانشگاه آزاد 95-96
جزوه ژنتيک کمی
جزوه اصلاح نباتات تکميلی
جزوه ژنتيک عمومی
جزوه ژنتيک تکميلی
جزوه آمار
جزوه بيومتری
جزوه طرح آزمایشات
جزوه اصول اصلاح نباتات
جزوه سيتوژنتيک
جزوه زبان انگليسی عمومی
زبان تخصصی انگليسی
+ سوالات آزمون دکتری آزاد PHD

زوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوات دکتری اصلاح نباتات, منابع دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 95, منابع دکتری اصلاح نباتات آزاد, منابع دکتری اصلاح نباتات, دکتری اصلاح نباتات
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 20:0  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

مطالب قدیمی‌تر