دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96

اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد | ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد | منابع دکتری 95-96 | دکتری 96-95

منابع دکتری دانشگاه آزاد 93

منابع دکتری آزاد کشاورزی ۹۳- جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی
50205 منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی
50206 منابع دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی)
50207 منابع دکتری آزاد اصلاح نباتات
50208 منابع دکتری آزاد زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)
50209 منابع دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی
50214 منابع دکتری آزاد توسعه کشاورزی
50217 منابع دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک (خاک شناسی)
50218 منابع دکتری آزاد پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک (خاک شناسی)
50219 منابع دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک (خاکشناسی)
50228 منابع دکتری آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (خاکشناسی)
50220 منابع دکتری آزاد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
50221 منابع دکتری آزاد میوه کاری (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه)
50222 منابع دکتری آزاد سبزیکاری (بسته آموزشی علوم باغبانی)
50223 منابع دکتری آزاد گیاهان زینتی (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی)
50227 منابع دکتری آزاد سازه های آبی
50231 منابع دکتری آزاد علوم جنگل (بسته آموزشی جنگلداری)
50234 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع چوب (چوب)
50235 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی - کلیه گرایش ها
50236 منابع دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری)
50304 منابع دکتری آزاد آبیاری و زهکشی
50310 منابع دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی
50313 منابع دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
50334 منابع دکتری آزاد مهندسی منابع آب
50335 منابع دکتری آزاد تغذیه دام (علوم دامی)
50336 منابع دکتری آزاد اصلاح نژاد دام (علوم دامی)
50407 منابع دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی (علوم و صنایع غذایی)
50507 منابع دکتری آزاد پرورش و تکثیر آبزیان (شیلات)
50508 منابع دکتری آزاد محیط زیست (محیط زیست منابع طبیعی)
50517 منابع دکتری آزاد علوم مرتع (مرتعداری)
50607 منابع دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی

منابع کنکور دکتری گروه فنی و مهندسی - دکتری مهندسی
منابع آزمون دکتری مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای- مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی معدن دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اتوماسیون دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی و مدیریت تولید دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل و سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه علوم انسانی - دکتری انسانی
منابع آزمون دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای شناسی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه علم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- مسائل ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری کلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه علوم پایه - دکتری علوم پایه
منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میکروبیولوژِی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جانوری - تکوینی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جانوران دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بوم شناسی دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی پترولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی معدنی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- هندسه- توپولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- آنالیز دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- جبر دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه دامپزشکی - دکتری دامپزشکی
منابع آزمون دکتری دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه زبان - دکتری زبان
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه تربیت بدنی - دکتری ورزش
منابع آزمون دکتری آزاد رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری گروه هنر و معماری - دکتری هنر
منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی

معتبرترين جزوات آمادگي آزمون دكتری تخصصی :
منابع کنکور دکتری سراسری نیمه متمرکز
منابع دکترای سراسری گروه علوم انسانی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم انسانی
منابع دکترای سراسری علوم پایه - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پایه
منابع دکترای سراسری فنی و مهندسی - منابع آزمون دکتری سراسری فنی و مهندسی
منابع دکترای سراسری هنر - منابع آزمون دکتری سراسری هنر
منابع دکترای سراسری کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکترای سراسری دامپزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری دامپزشکی
منابع دکترای سراسری علوم پزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پزشکی
منابع دکترای سراسری زبان - منابع آزمون دکتری سراسری زبان
منابع دکترای سراسری تربیت بدنی - منابع آزمون دکتری سراسری تربیت بدنی

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد - کلیه رشته ها
نمونه سوالات آزمون دکتری از اولین آزمون تا آخرین آزمون
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه آزاد اسلامی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۱ {وارد بازار نشده است}
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۰
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۹
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۸
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۸۷ و ماقبل
۱۰ دوره سوالات آزمون های دکتری تخصصی برگزار شده از سال ۸۱ الی ۹۰
سوالات دکتری آزاد 92 را ۴۸ ساعت بعد از برگزاری آزمون دکتری سال 92 از همین سایت میتوانید خرید نمایید.

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه سراسری - کلیه رشته ها
دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه سراسری
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۰ (سوالات زبان +سوالات استعداد تحصیلی) ۲۹۰۰ تومان با ایمیل
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۱ (سوالات زبان+استعداد+دروس تخصصی) ۴۸۰۰ تومان با ایمیل
نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۲ (سوالات زبان+استعداد+دروس تخصصی) ۴۸۰۰ تومان با ایمیل
- در کنکور سال ۹۱ منابع آزمون کلا تغییر نمود و در نتیجه سوالات دروس تخصصی آزمون سال ۹۰ بدرد نمیخورد،فقط سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی قابل استفاده میباشد.

برترین و معتبرترین جزوات دکتری (Phd) کشاورزی | جزوات دکتری (Phd) منابع طبیعی از ما بخواهید.

منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ -سراسری ۹۳
۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: منابع دکتری آزاد, منابع دکتری آزاد کشاورزی, منابع دکتری آزاد 93, منابع دکتری آزاد محیط زیست
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 2:56  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری دانشگاه آزاد رشته حسابداری 95-96

منابع دکتری دانشگاه آزاد رشته حسابداری 95-96
1- آمار و روش تحقيق
2- تئوری های حسابداری
3- حسابرسی
4- مدیریت مالی
5- حسابداری مدیریت
6- زبان تخصصی انگليسی

جزوات آمار
جزوات روش تحقيق
جزوات تئوری های حسابداری
جزوات حسابرسی
جزوات مدیریت مالی
جزوات حسابداری مدیریت
جزوات زبان تخصصی انگليسی

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع دکتری حسابداری, منابع دکتری دانشگاه آزاد رشته حسابداری 95, دکتری آزاد حسابداری, منابع دکتری دانشگاه آزاد حسابداری
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 3:26  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 95-96 کد 50207

منابع دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 95-96 کد 50207
1- ژنتيك کمی
2- اصلاح نباتات تکميلی
3- ژنتيك عمومی وتکميلی
4- آماروبيومتری
5- طرح آزمایشات
6- اصول اصلاح نباتات
7- سيتوژنتيك
8- زبان تخصصی انگليسی

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده رشته دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد
واحد اراك 121
واحد اصفهان - خوراسگان 175
واحد اهواز 106
واحد ایلام 254
واحد تبریز 102
واحد زاهدان 109
واحد سنندج 110
واحد علوم و تحقيقات 123
واحد فردوس 162
واحد ميانه 218
واحد یزد 105

جزوات دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 95-96 کد 50207
جزوات و جزوه ژنتيك کمی
جزوات و جزوه اصلاح نباتات تکميلی
جزوات و جزوه ژنتيك عمومی
جزوات و جزوه ژنتیک تکميلی
جزوات و جزوه آمار
جزوات و جزوه بيومتری
جزوات و جزوه طرح آزمایشات
جزوات و جزوه اصول اصلاح نباتات
جزوات و جزوه سيتوژنتيك
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگليسی

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزاد 95-96

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه بيومتری, جزوات دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد, منابع دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد 95, منابع دکتری اصلاح نباتات 95, دکتری اصلاح نباتات
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 2:20  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری ترویج و آموزش کشاورزی آزاد 95-96 کد 50206

منابع دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد 95-96 کد 50206
1- ترویج کشاورزی
2- آموزش کشاورزی
3- آموزش های مستمر
4- جامعه شناسی توسعه
5- آماراجتماعی
6- مدیریت برنامه های ترویجی و آموزشی
7- زبان تخصصی انگليسی

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده رشته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
واحد ایلام 254
واحد بيرجند 131
واحد علوم و تحقيقات 123

برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد کد 50206 با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.
منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزاد 95-96

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع دکتری ترویج کشاورزی, منابع دکتری ترویج و آموزش کشاورزی, منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95, دکتری دانشگاه آزاد 95, منابع دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 2:19  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 95-96 کد 50205

منابع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 95-96 کد 50205
1- اقتصاد خرد
2- اقتصاد کلان
3- اقتصاد سنجی
4- مدیریت کشاورزی
5- سياست و توسعه کشاورزی
6- اقتصاد ریاضی
7- زبان تخصصی انگليسی

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده رشته دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد
واحد علوم و تحقيقات 123

جزوات دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 50205
جزوات و جزوه اقتصاد خرد
جزوات و جزوه اقتصاد کلان
جزوات و جزوه اقتصاد سنجی
جزوات و جزوه مدیریت کشاورزی
جزوات و جزوه سياست و توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه اقتصاد کشاورزی
جزوات و جزوه اقتصاد ریاضی
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگليسی

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزاد 95-96

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه اقتصاد ریاضی, جزوه سياست و توسعه کشاورزی, منابع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 95, منابع دکتری اقتصاد کشاورزی آزاد, دکتری اقتصاد کشاورزی
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 2:5  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری علوم طيور دانشگاه آزاد 95-96

منابع دکتری مهندسی کشاورزی - منابع دکتری علوم طيور دانشگاه آزاد 95-96 کد 50112
1- زبان تخصصی انگليسی
2- بيوشيمی
3- آمار و طرح آزمایشها
4- تغذیه طيور
5- فيزیولوژی طيور

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده رشته دکتری علوم طيور دانشگاه آزاد
واحد قائم شهر 107

جزوات دکتری مهندسی کشاورزی - منابع دکتری علوم طيور دانشگاه آزاد 95-96 کد 50112
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگليسی
جزوات و جزوه بيوشيمی
جزوات و جزوه آمار
جزوات و جزوه طرح آزمایش ها
جزوات و جزوه تغذیه طيور
جزوات و جزوه فيزیولوژی طيور

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزاد 95-96

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه فيزیولوژی طيور, منابع دکتری علوم طيور دانشگاه آزاد, منابع دکتری علوم طيور, دکتری علوم طيور, منابع دکتری گروه کشاورزی
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 2:4  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع آزمون دکتری آزاد هنر 95-96

منابع آزمون دکتری آزاد هنر 95-96
منابع آزمون دکتری آزاد معماری
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه هنر
منابع آزمون دکتری آزاد شهرسازی
برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

 خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری آزاد شهرسازی, منابع آزمون دکتری آزاد هنر 95, منابع آزمون دکتری آزاد 95, دکتری آزاد هنر, منابع آزمون دکتری آزاد معماری
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 2:1  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی 95-96

منابع دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی 95-96
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیولوژی ورزشی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت ورزشی
منابع آزمون دکتری آزاد رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

 خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری آزاد فیزیولوژی ورزشی, منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت ورزشی, منابع دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی 95, منابع دکتری آزاد تربیت بدنی, دکتری تربیت بدنی
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 2:0  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری آزاد زبان 95-96

منابع دکتری آزاد زبان 95-96
منابع آزمون دکتری آزاد زبان و ادبیات فارسی
منابع آزمون دکتری آزاد زبان و ادبیات عرب
منابع آزمون دکتری آزاد زبان و ادبیات انگلیسی
منابع آزمون دکتری آزاد آموزش زبان انگلیسی
منابع آزمون دکتری آزاد زبانشناسی همگانی
منابع آزمون دکتری آزاد ادبیات فرانسه
برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

 خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری آزاد زبان و ادبیات فارسی, منابع دکتری آزاد زبان 95, دکتری آزاد زبان, منابع دکتری آزاد 95, منابع آزمون دکتری آزاد زبان
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 1:59  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری آزاد فنی و مهندسی 95-96

منابع دکتری آزاد فنی و مهندسی 95-96
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی برق
منابع آزمون دکتری آزاد برق الکترونیک
منابع آزمون دکتری آزاد برق قدرت
منابع آزمون دکتری آزاد برق کنترل و سیستم
منابع آزمون دکتری آزاد برق مخابرات
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی پزشکی (3 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد بیومکانیک
منابع آزمون دکتری آزاد بیوالکتریک
منابع آزمون دکتری آزاد بیو مواد
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی شیمی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی محیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی صنایع (3 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی صنایع - برنامه ریزی و مدیریت تولید
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی صنایع - اتوماسیون
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران (5 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران آب
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران خاک
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران سازه
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران زلزله
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
منابع آزمون دکتری آزاد عمران سازه های هیدرولیکی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی معدن
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی مکانیک (دو گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد مکانیک - طراحی جامدات
منابع آزمون دکتری آزاد مکانیک تبدیل انرژی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی نساجی (دو گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی نساجی - تکنولوژِی نساجی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی نساجی - شیمی نساجی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر (3 گرایش )
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر سیستم های نرم افزاری
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی هوافضا
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی هسته ای (دو گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی انرژی هسته ای
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی پرتوپزشکی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی سیستمهای انرژی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی متالورژی و مواد
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی پلیمر
برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

 خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع دکتری آزاد مهندسی عمران, منابع دکتری آزاد مهندسی محیط زیست, منابع دکتری آزاد فنی و مهندسی 95, دکتری آزاد فنی و مهندسی, منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی شیمی
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 1:58  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری علوم انسانی آزاد 95-96

منابع دکتری علوم انسانی آزاد 95-96
منابع آزمون دکتری آزاد الهیات و معارف اسلامی
منابع آزمون دکتری آزاد ادیان و عرفان
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ و تمدن ملل اسلامی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم قران و حدیث
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه و کلام اسلامی
منابع آزمون دکتری آزاد کلام
منابع آزمون دکتری آزاد عرفان و اندیشه امام خمینی
منابع آزمون دکتری آزاد فقه شافعی
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی فرهنگی
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی گروههای اجتماعی
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی سیاسی
منابع آزمون دکتری آزاد مسائل اجتماعی ایران
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی ورزش
منابع آزمون دکتری آزاد علوم ارتباطات
منابع آزمون دکتری آزاد برنامه ریزی درسی
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه تعلیم و تربیت
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی تربیتی
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی عمومی
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
منابع آزمون دکتری آزاد حقوق
منابع آزمون دکتری آزاد حقوق خصوصی
منابع آزمون دکتری آزاد حقوق عمومی
منابع آزمون دکتری آزاد حقوق بین الملل عمومی
منابع آزمون دکتری آزاد حقوق کیفری و جرم شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم سیاسی و روابط بین الملل
منابع آزمون دکتری آزاد روابط بین الملل
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی سیاسی
منابع آزمون دکتری آزاد اندیشه های سیاسی
منابع آزمون دکتری آزاد سیاستگذاری عمومی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم سیاسی - مسائل ایران
منابع آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه تطبیقی
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه علم
منابع آزمون دکتری آزاد باستان شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ ایران بعد از اسلام
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ اسلام
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ ایران قبل از اسلام
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت صنعتی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزش عالی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت رسانه ای
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت تکنولوژی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت فناوری اطلاعات
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت مالی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی
منابع آزمون دکتری آزاد تصمیم گیری و خط مشی گذاری
منابع آزمون دکتری آزاد رفتار سازمانی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت تطبیقی و توسعه
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی - منابع انسانی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت محیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت محیط زیست - اقتصادمحیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت تولید و عملیات
منابع آزمون دکتری آزاد فرهنگ و زبانهای باستانی
منابع آزمون دکتری آزاد حسابداری
منابع آزمون دکتری آزاد جغرافیا (4 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
منابع آزمون دکتری آزاد جغرافیای سیاسی
منابع آزمون دکتری آزاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
منابع آزمون دکتری آزاد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
منابع آزمون دکتری آزاد مشاوره
منابع آزمون دکتری آزاد کتابداری و اطلاع رسانی
منابع آزمون دکتری آزاد کارآفرینی (5 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد کارآفرینی بین الملل
منابع آزمون دکتری آزاد کارآفرینی - کسب و کار
منابع آزمون دکتری آزاد کارآفرینی - فناوری
منابع آزمون دکتری آزاد کارآفرینی - توسعه
منابع آزمون دکتری آزاد کارآفرینی - آموزش عالی
برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

 خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع دکتری علوم انسانی آزاد 95, دکتری علوم انسانی آزاد, دکتری علوم انسانی, PhD Humanities, PhD Human Sciences
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 1:57  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری علوم پایه 95-96

منابع دکتری علوم پایه 95-96
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی (4 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی - جبر
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی - آنالیز
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی - هندسه - توپولوژی
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی کاربردی
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیک
منابع آزمون دکتری آزاد ژئو فیزیک
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی (5 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی کاربردی
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی تجزیه
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی معدنی
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی فیزیک
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی آلی
منابع آزمون دکتری آزاد زمین شناسی (5 گرایش )
منابع آزمون دکتری آزاد زمین شناسی اقتصادی
منابع آزمون دکتری آزاد پترولوژی
منابع آزمون دکتری آزاد تکتونیک
منابع آزمون دکتری آزاد فسیل شناسی و چینه شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی گیاهی
منابع آزمون دکتری آزاد سیستماتیک گیاهی
منابع آزمون دکتری آزاد سلولی و تکوینی گیاهی
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیولوژی گیاهی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی جانوری
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیولوژی جانوری
منابع آزمون دکتری آزاد تکوینی جانوری
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی سلولی و مولکولی
منابع آزمون دکتری آزاد بیوفیزیک
منابع آزمون دکتری آزاد ژنتیک مولکولی
منابع آزمون دکتری آزاد بیوشیمی
منابع آزمون دکتری آزاد سلولی و مولکولی
منابع آزمون دکتری آزاد میکروبیولوژی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی دریا
منابع آزمون دکتری آزاد بوم شناسی دریا
منابع آزمون دکتری آزاد جانوران دریا
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیک دریا
منابع آزمون دکتری آزاد هواشناسی
منابع آزمون دکتری آزاد آمار

برای اطلاع از آماده بودن منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته و گرایش مورد نظرتان با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید.

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

 خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی, منابع دکتری علوم پایه 95, دکتری علوم پایه, PhD Resources Basic Sciences, PhD Basic
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 1:55  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزاد 95-96

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزاد 95-96
منابع آزمون دکتری آزاد ترویج و توسعه کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد توسعه کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد زراعت و اصلاح نباتات
منابع آزمون دکتری آزاد اصلاح نباتات
منابع آزمون دکتری آزاد زراعت
منابع آزمون دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی(4 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد گیاهان دارویی ،ادویه ای و نوشابه ای
منابع آزمون دکتری آزاد باغبانی میوه کاری
منابع آزمون دکتری آزاد باغبانی سبزی کاری
منابع آزمون دکتری آزاد گیاهان زینتی
منابع آزمون دکتری آزاد خاکشناسی (4 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک
منابع آزمون دکتری آزاد پیدایش ،رده بندی و ارزیابی خاک
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک
منابع آزمون دکتری آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
منابع آزمون دکتری آزاد سازه های آبی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم جنگل
منابع آزمون دکتری آزاد علوم و صنایع چوب
منابع آزمون دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری
منابع آزمون دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی
منابع آزمون دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم وصنایع غذایی
منابع آزمون دکتری آزاد آبیاری و زهکشی
منابع آزمون دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد تکثیر و پرورش آبزیان
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی منابع آب
منابع آزمون دکتری آزاد علوم دامی (دو گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد تغذیه دام
منابع آزمون دکتری آزاد اصلاح نژاد دام
منابع دکتری آزاد علوم طیور
منابع آزمون دکتری آزاد محیط زیست (3 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد علوم مرتع
منابع آزمون دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی
منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی (2 گرایش)
منابع آزمون دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی
منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی

جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور دانشگاه آزاد

خرید برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 95-96 و دانشگاه سراسری 96-95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.   www.FreeUniversity.blogfa.com


برچسب‌ها: منابع دکتری کشاورزی دانشگاه آزاد, منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزا, منابع دکتری گروه کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, دکتری کشاورزی
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 1:50  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

پکیج دروس پایه کنکور دکتری 95

پکیج دروس پایه کنکور دکتری 95
جزوات دروس پایه آزمون دکتری 95 سراسری
بعد از اعلام دروس پایه آزمون دکتری 95 سراسری از همین سایت می توانید منابع و جزوات را تهیه نمایید.

دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد - www.freeuniversity.blogfa.com -  ۰۹۳۵|۷۰۸|۵۲۳۵
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین پکیج دروس پایه کنکور دکتری 95
۰۹۳۵|۷۰|۸۵|۲۳۵ - تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره  ۲۳۵|۸۵|۷۰|۰۹۳۵
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع آزمون دکتری تغذیه دام 95 -دانشگاه سراسری -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 70 قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.]

پکیج دروس پایه کنکور دکتری 95
جزوات دروس پایه آزمون دکتری 95 سراسری
بعد از اعلام دروس پایه آزمون دکتری 95 سراسری از همین سایت می توانید منابع و جزوات را تهیه نمایید.


برچسب‌ها: پکیج پایه, پکیج دروس پایه کنکور دکتری 95, کنکور دکتری 95, پکیج دروس پایه, جزوات دروس پایه آزمون دکتری 95
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 2:48  توسط منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 - 96  | 

مطالب قدیمی‌تر